24 apr

Generalforsamling – tirsdag 26. maj 2015 – kl. 19.00

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i PACT

Tirsdag den 26. maj 2015, kl 19.00

”Krop & Kræfts lokaler” i Ryesgade 27, 2200 København N

 Foreløbig dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand
 8. Valg af næstformand
 9. Valg af kasserer
 10. Valg af sekretær
 11. Eventuelt valg af yderligere to bestyrelsesmedlemmer
 12. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 13. Valg af revisor og revisorsuppleant
 14. Eventuelt

Under punkt 6. har bestyrelsen forslag til ændring i vedtægterne som kan ses her. Andre forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlings afholdelse: d.v.s. seneste tirsdag den. 12. maj. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne per e-mail sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Medlemmer, der ikke har e-mail kan rekvirere materialet hos Forenings kasserer eller sekretær.

På generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe / the / kage