25 apr

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i PACT

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i PACT

Mandag den 09. maj 2016, kl 19.00

”Krop & Kræfts lokaler” i Ryesgade 27, 2200 København N

 Foreløbig dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand
 8. Valg af næstformand
 9. Valg af kasserer
 10. Valg af sekretær
 11. Eventuelt valg af yderligere to bestyrelsesmedlemmer
 12. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 13. Valg af revisor og revisorsuppleant
 14. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen på email pactforening@gmail.com senest 2 uger før generalforsamlings afholdelse: d.v.s. senest mandag den 25. april 2016. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne per e-mail sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Medlemmer, der ikke har e-mail kan rekvirere materialet hos Forenings kasserer eller sekretær.

På generalforsamlingen vil der blive serveret kaffe / the / kage

06 apr

Gæster til styrketræning på tirsdag

På næste tirsdag d. 12/4-16 får vi gæster til styrketræningen. Det drejer sig om, at patienter, som går til træning på Center for Kræft og Sundhed – CKS, kun får tilbudt et par måneders træning. Det er deres instruktørers erfaring, at mange så holder op med at træne efter, at de er stoppet i CKS. De vil derfor gerne udsluse dem til et sted, hvor de kan opretholde motivation og mulighed for at gå til træning, og her er PACT jo lige sagen. Vi har aftalt med CKS, at de er velkomne til at prøve et par ganges træning hos os sammen med deres instruktører for at se, om det er et sted, de har lyst til at fortsætte.